อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 20 (14 พ.ค. 2562)

อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 20 (14 พ.ค. 2562)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 20 ของปี 2562) เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562

 

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

อันดับโลกประเภทชายเดี่ยว

โฆษิต เพชรประดับ อันดับ 17 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #18)

กันตภณ หวังเจริญ อันดับ 18 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #19)

สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ อันดับ 25 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #25)

สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ อันดับ 28 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #28)

ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข อันดับ 60 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #60)

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับ 70 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #70)

อดุลรัชต์ นามกูล อันดับ 129 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #128)

กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร อันดับ 138 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #141)

ปัณณวิชญ์ ทองน่วม อันดับ 154 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #154)

 

อันดับโลกประเภทหญิงเดี่ยว

รัชนก อินทนนท์ อันดับ 7 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #7)

พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ อันดับ 20 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #20)

บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ อันดับ 24 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #24)

ณิชชาอร จินดาพล อันดับ 28 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #29)

พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข อันดับ 48 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #49)

ชนัญชิดา จูเจริญ อันดับ 65 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #66)

ศุภนิดา เกตุทอง อันดับ 78 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #81)

พิทยาภรณ์ (ภัทรสุดา) ไชยวรรณ อันดับ 105 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #100)

นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด อันดับ 146 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #146)

 

อันดับโลกประเภทชายคู่

บดินทร์ อิสสระ/มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 33 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #34)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 35 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #36)

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 44 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #45)

อิงครัตน์ อภิสุข/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 61 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #62)

สุภัค จอมเกาะ/วชิรวิทย์ โสทน คู่มืออันดับ 79 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #82)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 84 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #87)

ภาคิน คุณาอนุวิทย์/ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดับ 94 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #81)

ติณณ์ อิสริยะเนตร/ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 119 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #120)

อิงครัตน์ อภิสุข/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 156 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #157)

เมฆ ณรงค์ฤทธิ์/วีรภัทร ภาคจรุง คู่มืออันดับ 160 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #161)

 

อันดับโลกประเภทหญิงคู่

จงกลพรรณ กิติธรากุล/รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 9 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #9)

พุธิตา สุภจิรกุล/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 20 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #20)

ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 30 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #30)

ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 70 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #63)

ศุภิสรา แพรวสามพราน/พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 86 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #78)

เบญญาภา เอี่ยมสอาด/นันท์กานต์ เอี่ยมสะอาด คู่มืออันดับ 97 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #97)

ชาสินี โกรีภาพ/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 114 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #113)

สาวิตรี อมิตรพ่าย/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คุ่มืออันดับ 117 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #116)

สุชัญญา กาญจนสาขา/นันท์นภัส สุขกลัด คู่มืออันดับ 152 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #154)

ณัชปภา จตุพรกาญจนา/ศนิชา ชำนิบรรณการ คู่มืออันดับ 171 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #173)

พชรพรรณ ช่อชูวงศ์/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 178 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #180)

 

อันดับโลกประเภทคู่ผสม

เดชาพล พัววรานุเคราะห์/ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 4 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #4)

นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 15 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #15)

สุภัค จอมเกาะ/ศุภิสรา แพรวสามพราน คู่มืออันดับ 65 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #64)

ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 104 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #105)

วีรภัทร ภาคจรุง/ชาสินี โกรีภาพ คู่มืออันดับ 138 ของโลก (สัปดาห์ที่แล้ว #141)

ตนุภัทร วิริยางกูร/ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 190 ของโลก  (สัปดาห์ที่แล้ว #191)