ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)" ที่สนาม CMI Badminton Club จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63

 

ชายเดี่ยว U13 กฤตยชญ์ พินิตเกียรติสกุล ชนะ ณัฐกรณ์ อัครจินดา 21-15 23-21 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, หญิงเดี่ยว U17 กลุ่มเอ นะดา ปิ่นทอง ชนะ พิชญากร ฤทธิ์รัตนไตรกุล 22-20 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที, หญิงเดี่ยว U17 กลุ่มบี ลักขณา พันธุวงศ์ ชนะ ปริมชยาภรณ์ ธนวัตไชยศรี 21-18 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ ชนะ พชรมณ อิ่นคำ 21-7 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : พิมพ์วรรณเพ็ญ โกษาวัง ชนะ ญาณิศา อะโนสัก 21-4 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 17 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : ธัญชนก ธาดารังสรรค์ ชนะ ธัญวลัย แปลกคุ้ม 21-11 22-20 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : อภิชญา พันธุวงศ์ ชนะ วรัญญา ปลาทอง 21-12 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : ปพิชชา มะโนตัน ชนะ เบญญาทิพย์ ทองวงศ์ 21-12 28-26 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ชนะ ฑิตาพร สุตาคำ 21-4 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : ญาณิศา มะโนตัน ชนะ ชิตยาภรณ์ วัขระภาสร 21-17 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ชนะ นิรัชพร วังโพธิ์ 21-0 21-2 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที

หญิงเดี่ยว U15 : ปภาวรินทร์ ปัญญารู้ ชนะ  ธัชราวรรณ ธนามี 21-15 13-21 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 43 นาที

หญิงเดี่ยว U15 กชพร ชัยชนะ ชนะ ธรรฑสร อ่อนละม่อม 21-16 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, ธนกฤต สันบุญเป็ง ชนะ เกษมพันธุ์ เกตนานนท์ 21-4 21-2 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ณัฐทศักดิ์ จันทร์จิรโสภญ ชนะ ชนายุ มิตรพันธ์ 21-11 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที, ธีรดนย์ วันหวัง ชนะ เขมินท์ พินิตเกียรติสกุล 21-12 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที, พลวรรธน์ ลิ้วประเสริฐ ชนะ แจ็คสัน เดชา ไฮแอต 21-9 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ธนวัฒน์ ดีโคกน้อย ชนะ พันธุ์ธัช เอี่ยมวารีศรีสกุล 21-14 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาท, อนันดา เชียงทา ชนะ ภัคพล ไชยเมือง 21-11 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงเดี่ยว U13 ชัญญา สฤษดิชัยนันทา ชนะ จิตตินันท์ เกษสุวรรณ 21-7 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที, พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ ชนะ ณัฏฐณิชา ยศธำรง 21-9 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, กัญญาภรณ์ ขะแส ชนะ ปุญญิศา บุญเทพ 21-9 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 13 นาที, พรรษอร พรรณเชษฐ์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ กัญญาวีร์ ชั่งทอง 21-2 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที, ณัฏฐณิชา ปุกทอง ชนะ บัณฑิตา เตมียะ 17-21 21-17 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที, สุนิสา เล็กจุฬา ชนะ พิมพ์นิภา วงศ์ศิริอำนวย 21-4 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที, โมนิก้า อาร์มีโร ชนะ ณสุดา ประกอบของ 21-16 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 18 นาที, ดวงหทัย สุทธิอาคาร ชนะ ธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน 19-21 21-11 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 44 นาที, บัญฑิตา คำน้อย ชนะ บุญญาดา จามิกรานนท์ 20-22 21-19 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 32 นาที, พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล ชนะ ธัญวรัตม์ พุทธรักษา 21-7 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, อทิตญา คำชัยวงค์ มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ พิตติกานต์ สีทิไชย 16-21 21-13 21-4 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที, ปฐมาภรณ์ กิตติเสนีย์ ชนะ ณฐรัชต์ เขจรนันทน์ 16-21 21-13 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที, วรันธร รัตนาวิสุทธิ์ ชนะ สุพิชญา บุญเทพ 21-8 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที, จันทรรัตน์ อินทรทิพย์ ชนะ แพรวา คล้ายมอญ 17-21 21-12 23-21 ใช้เวลาแข่งขัน 42 นาที

ชายเดี่ยว U13 กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ พิชชากรณ์ เลิศวิลัย 21-9 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที, ณวัสพล เขจรนันทน์ ชนะ กันต์พจน์ แช่มขำ 21-19 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที, ปริพัฒน์ สุทธิประมา ชนะ ปัณณวิชญ์ รวมสุขกุลศักดิ์ มือวางอันดับ 8 ของรายการ 21-6 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ปริญญา พุฒิไพรสกุล ชนะ จุลภัทร ภาวิขัมภ์ 22-20 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, ธฤตธรรม บุญมา มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ณัฐวัฒน์ อู่ทองทรัพย์ 21-10 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที, จิรภัทร เกียรติวรนนท์ ชนะ วุฒิภัทร ภูวุฒิ 21-11 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที, ธีรพิชญ์ ทองกวา มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ วสุธร จำเนียร 21-15 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, ชยากร หลวงระแหง ชนะ ศุภกฤต วริทธิ์วุฒิกุล 17-21 22-20 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 45 นาที, กฤตยชญ์ พินิตเกียรติสกุล ชนะ ภูพิภัทร์ ภมรกูล 21-15 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ศุภวิชญ์ เลิศอนันตวงศ์ มือวางอันดับ 6 ของรายการ ชนะ ดลธาดา จันทร์ใบ 21-14 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที, ภัทรพล จันทราฤทธิกุล ชนะ อนรรฆ มงคลเวส 21-10 21-4 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, นรวิชญ์ เขื่อนแก้ว มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ฐพัณกรณ์ เกิดแสงนาค 21-10 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 18 นาที, ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล ชนะ รัชฎ์พงค์ ไทยราช 21-18 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที, ณรงค์ศักดิ์ พันธ์ประสิทธิกิจ ชนะ ภูตะวัน คล้ายมอญ มือวางอันดับ 5 ของรายการ 21-18 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที, เดชพนต์ สงคราม ชนะ กฤตยชญ์ กลิ่นจันทร์ 21-14 25-23 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, ณัฐภัทร เข็มทอง มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ วสุธันย์ อุดรพิมพ์ 21-9 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

หญิงเดี่ยว U17 กลุ่มเอ นะดา ปิ่นทอง ชนะ ธารนที ยศรุ่งโรจน์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ 21-10 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, หญิงเดี่ยว U17 กลุ่มบี นารดา อุดรพิมพ์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ปริมชยาภรณ์ ธนวัตไชยศรี 21-8 21-4 ใช้เวลาแข่งขัน 18 นาที

ชายเดี่ยว U17 บัญญวัต บัวบุตร ชนะ ธนวิชญ์ ราชไชยา 21-8 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที, ธนนท์ ธนิยผล ชนะ ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ 21-12 21-5 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที, ภูริณัฐ สายคำมา ชนะ ปาณัสม์ ศิริรัตนไพศาลกุล 15-21 21-3 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 39 นาที, นพเก้า พรายวัน ชนะ ธนภัทร วงษา 21-11 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที, ธนัชกิต เครือเงิน ชนะ กรกมล อมรทัตพงษ์ Walkover, กรณ์ดนัย อินทยนต์ ชนะ ปรเมศวร์ มาลีเดช 21-6 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที, จักรภัทร กุลศรีชัย ชนะ ชนวีร์ พิศาลวารี 21-14 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที, ธนาชัย ทองกวา ชนะ อรุษ อ่วมสถิตย์ 21-9 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที, พชรพล บรรหารนุกูลกิจ ชนะ กฤษกร เลาห์รอดพันธ์ 21-7 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที, ธนภูมิ ม่วงจีบ ชนะ อภิวิชญ์ ปินตาแสน 21-16 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ศุภวิชญ์ จินดาเรือง ชนะ พาณภพ วิบูลย์ประภัสร์ 21-10 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

 

หญิงคู่ U13 อทิตญา คำชัยวงค์/ธนิสา วันหวัง ชนะ ธัญญา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน/ดวงหทัย สุทธิอาคาร 21-12 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที, บัญฑิตา คำน้อย/พิตติกานต์ สีทิไชย ชนะ กัญญาภรณ์ ขะแส/ณสุดา ประกอบของ 19-21 21-16 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที, จันทรรัตน์ อินทรทิพย์/สุนิสา เล็กจุฬา ชนะ กัญญาวีร์ ชั่งทอง/สุพิชญา บุญเทพ 21-7 21-1 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที, ธัญวรัตม์ พุทธรักษา/พิมพ์นิภา วงศ์ศิริอำนวย ชนะ ปฐมาภรณ์ กิตติเสนีย์/ชัญญา สฤษดิชัยนันทา 21-17 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงเดี่ยว U13 พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์/วรันธร รัตนาวิสุทธิ์ ชนะ โมนิก้า อาร์มีโร/ณฐรัชต์ เขจรนันทน์ 21-12 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

 

ชายคู่ U13 ธีรพิชญ์ ทองกวา/กันต์พจน์ แช่มขำ ชนะ ปริญญา พุฒิไพรสกุล/ณัฐวัฒน์ อู่ทองทรัพย์ 21-7 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที, นิชคุณ คำสุก/ณัฐภัทร เข็มทอง ชนะ ภัทรพล จันทราฤทธิกุล/กฤตยชญ์ พินิตเกียรติสกุล 21-5 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, ณรงค์ศักดิ์ พันธ์ประสิทธิกิจ/เดชพนต์ สงคราม ชนะ กฤตยชญ์ กลิ่นจันทร์/ดลธาดา จันทร์ใบ 21-11 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ณวัสพล เขจรนันทน์/พิชชากรณ์ เลิศวิลัย ชนะ นราพัฒน์ ประวัง/ฐพัณกรณ์ เกิดแสงนาค 21-9 26-24 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

หญิงคู่ U15 กชพร ชัยชนะ/ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ชนะ ธัชราวรรณ ธนามี/อภิชญา พันธุวงศ์ 21-9 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที, ธัญพิชชา ชัยชูเชิด/พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ ชนะ ปภาวรินทร์ ปัญญารู้/ญาณิศา อะโนสัก 21-8 21-2 ใช้เวลาแข่งขัน 18 นาที, ฑิตาพร สุตาคำ/ธรรฑสร อ่อนละม่อม ชนะ นิรัชพร วังโพธิ์/ธัญวลัย แปลกคุ้ม 21-5 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ญาณิศา มะโนตัน/ปพิชชา มะโนตัน ชนะ เบญญาทิพย์ ทองวงศ์/อรสุภา ทานา 21-18 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

ชายคู่ U15 ภูริช จาติเทศะ/ชนายุ มิตรพันธ์ ชนะ พันธุ์ธัช เอี่ยมวารีศรีสกุล/ภัคพล ไชยเมือง 21-13 21-7 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที

ชายคู่ U17 ธนาชัย ทองกวา/พชรพล ชนะ บรรหารนุกูลกิจบัญญวัต บัวบุตร/ปาณัสม์ ศิริรัตนไพศาลกุล 21-12 23-21 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที, ปิติกมล พานแก้ว/ภูริณัฐ สายคำมา ชนะ ศุภวิชญ์ จารุพันธ์/กรกมล อมรทัตพงษ์ Walkover, ธนนท์ ธนิยผล/กรณ์ดนัย อินทยนต์ ชนะ ปรเมศวร์ มาลีเดช/ธนวิชญ์ ราชไชยา 21-6 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที, อภิวิชญ์ ปินตาแสน/นพเก้า พรายวัน ชนะ ธนภัทร วงษา/เลิศพรรษ์ เจียระสินธุ์กุล 21-13 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที, ภูรินทร์ หงษ์โสดา/ธนัชกิต เครือเงิน ชนะ ศุภวิชญ์ จินดาเรือง/ธนภูมิ ม่วงจีบ 21-16 19-21 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที