ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ)" ที่สนาม CMI Badminton Club จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 63

 

หญิงเดี่ยว U13 ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ชัญญา สฤษดิชัยนันทา 21-5 21-3 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที, พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์ ชนะ กัญญาภรณ์ ขะแส 21-9 21-13, พรรษอร พรรณเชษฐ์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ณัฏฐณิชา ปุกทอง 21-10 21-3, สุนิสา เล็กจุฬา ชนะ โมนิก้า อาร์มีโร 21-8 21-9, ดวงหทัย สุทธิอาคาร ชนะ บัญฑิตา คำน้อย 21-8 21-5, อทิตญา คำชัยวงค์ มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล 21-16 21-15, วรันธร รัตนาวิสุทธิ์ ชนะ ปฐมาภรณ์ กิตติเสนีย์ 21-8 21-9, ธนิสา วันหวัง มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ จันทรรัตน์ อินทรทิพย์ 21-16 21-9

 

ชายเดี่ยว U13 กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ณวัสพล เขจรนันทน์ 21-8 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ปริพัฒน์ สุทธิประมา ชนะ ปริญญา พุฒิไพรสกุล 21-16 21-11, ธฤตธรรม บุญมา มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ จิรภัทร เกียรติวรนนท์ 21-16 21-6, ธีรพิชญ์ ทองกวา มือวางอันดับ 7 ของรายการ ชนะ ชยากร หลวงระแหง 21-8 21-5, ศุภวิชญ์ เลิศอนันตวงศ์ มือวางอันดับ 6 ของรายการ ชนะ กฤตยชญ์ พินิตเกียรติสกุล 21-16 21-10, นรวิชญ์ เขื่อนแก้ว มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ภัทรพล จันทราฤทธิกุล 21-19 21-17, ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล ชนะ ณรงค์ศักดิ์ พันธ์ประสิทธิกิจ 21-11 21-12, ณัฐภัทร เข็มทอง มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ เดชพนต์ สงคราม 21-10 21-13

 

หญิงเดี่ยว U15 พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ ชนะ มนัสนันท์ ชูเตชะ มือวางอันดับ 1 ของรายการ 21-15 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที, พัณนิตา ผลพานิช ชนะ พิมพ์วรรณเพ็ญ โกษาวัง 22-20 21-11, ธัญพิชชา ชัยชูเชิด มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ธัญชนก ธาดารังสรรค์ 21-3 21-14, ปพิชชา มะโนตัน ชนะ อภิชญา พันธุวงศ์ 21-13 21-15, พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ชนะ ญาณิศา มะโนตัน 21-7 21-7, ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ชนะ ศศิวรัญ ขันทองนาค มือวางอันดับ 4 ของรายการ 21-9 21-15, อรสุภา ทานา ชนะ ปภาวรินทร์ ปัญญารู้ 21-19 21-14, กชพร ชัยชนะ ชนะ ชิโนทัย ศรีสุข มือวางอันดับ 2 ของรายการ 21-19 21-9

 

ชายเดี่ยว U15 ปัญญา พุฒิไพรสกุล มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ อิษฎา ณ เชียงใหม่ 21-6 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที, ธนกฤต สันบุญเป็ง ชนะ ณภณ ทรัพย์เจริญพันธ์ 21-12 21-9, กฤษฎา รุ่งแสง มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ณัฐทศักดิ์ จันทร์จิรโสภญ 21-12 21-12, ธีรดนย์ วันหวัง ชนะ ศักย์ศรณ์ มีสุขเจ้าสำราญ 21-9 21-12, พลวรรธน์ ลิ้วประเสริฐ ชนะ โธมัส ทัตพงษ์ แคลร์ 21-7 21-6, ชวิศ จิระธิติกุล มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ธนวัฒน์ ดีโคกน้อย 13-21 21-12 21-9, ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ เจสัน นิรันดร์ ไฮแอต 21-3 21-3, อนันดา เชียงทา ชนะ รัชกฤต วรรณกองแก้ว 21-9 21-13

 

หญิงเดี่ยว U17 กลุ่มเอ ธารนที ยศรุ่งโรจน์ มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ พิชญากร ฤทธิ์รัตนไตรกุล 21-14 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที, หญิงเดี่ยว U17 กลุ่มบี นารดา อุดรพิมพ์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ลักขณา พันธุวงศ์ 21-2 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที

 

ชายเดี่ยว U17 ปิติกมล พานแก้ว มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ บัญญวัต บัวบุตร 21-10 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที, ธนนท์ ธนิยผล ชนะ ศุภวิชญ์ จารุพันธ์ 21-6 21-6, ณธรรศธรรม ไวยอริยโพชฌงค์ มือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ภูริณัฐ สายคำมา 21-18 12-21 21-18, นพเก้า พรายวัน ชนะ ธนัชกิต เครือเงิน 21-17 17-21 21-13, กรณ์ดนัย อินทยนต์ ชนะ จักรภัทร กุลศรีชัย 21-12 21-10, ภูรินทร์ หงษ์โสดา มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ธนาชัย ทองกวา 21-9 18-21 21-14, พชรพล บรรหารนุกูลกิจ ชนะ ธนภูมิ ม่วงจีบ 21-9 21-11, เพชรช่วง ฟูปินวงศ์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ศุภวิชญ์ จินดาเรือง 21-16 21-13

 

หญิงคู่ U13 ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์/พรรษอร พรรณเชษฐ์ คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ อทิตญา คำชัยวงค์/ธนิสา วันหวัง 21-8 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที, แพรวา คล้ายมอญ/บัณฑิตา เตมียะ ชนะ บัญฑิตา คำน้อย/พิตติกานต์ สีทิไชย 21-6 21-5, จันทรรัตน์ อินทรทิพย์/สุนิสา เล็กจุฬา ชนะ ธัญวรัตม์ พุทธรักษา/พิมพ์นิภา วงศ์ศิริอำนวย 21-5 21-6, ณัฏฐณิชา ปุกทอง/พัทธรินทร์ เอี่ยมวารีศรีสกุล คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ พิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์/วรันธร รัตนาวิสุทธิ์ 21-15 21-13

 

ชายคู่ U13 ธีรพิชญ์ ทองกวา/กันต์พจน์ แช่มขำ ชนะ ธฤตธรรม บุญมา/นรวิชญ์ เขื่อนแก้ว คู่มืออันดับ 1 ของรายการ 21-16 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที, นิชคุณ คำสุก/ณัฐภัทร เข็มทอง ชนะ วสุธันย์ อุดรพิมพ์/รัชฎ์พงค์ ไทยราช 21-15 21-11, ณรงค์ศักดิ์ พันธ์ประสิทธิกิจ/เดชพนต์ สงคราม ชนะ ภูตะวัน คล้ายมอญ/ปัณณวิชญ์ รวมสุขกุลศักดิ์ 21-12 21-17, ณภัทร วริทธิ์วุฒิกุล/กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ณวัสพล เขจรนันทน์/พิชชากรณ์ เลิศวิลัย 21-5 21-8

 

หญิงคู่ U15 กชพร ชัยชนะ/ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ชนะ มนัสนันท์ ชูเตชะ/ชิโนทัย ศรีสุข คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ 22-20 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที, ธัญพิชชา ชัยชูเชิด/พิชญ์นาฏ ไชยวรรณะ ชนะ วรัญญา ปลาทอง/ชิตยาภรณ์ วัขระภาสร 21-19 25-23 , พัณนิตา ผลพานิช/พิมพ์วรรณเพ็ญ โกษาวัง ชนะ ฑิตาพร สุตาคำ/ธรรฑสร อ่อนละม่อม 21-9 21-2 , ศศิวรัญ ขันทองนาค/พชรมณ อิ่นคำ คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ญาณิศา มะโนตัน/ปพิชชา มะโนตัน 21-16 21-13

 

ชายคู่ U15 กฤษฎา รุ่งแสง/ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ณัฐทศักดิ์ จันทร์จิรโสภญ/ณภณ ทรัพย์เจริญพันธ์ 21-5 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที , ธีรดนย์ วันหวัง/รัชกฤต วรรณกองแก้ว ชนะ เกษมพันธุ์ เกตนานนท์/ภูวดล เวียงสิมมา 21-1 21-6 , ภูริช จาติเทศะ/ชนายุ มิตรพันธ์ ชนะ เขมินท์ พินิตเกียรติสกุล/ธนกฤต สันบุญเป็ง 22-20 21-18 , ปัญญา พุฒิไพรสกุล/ธีรานันท์ พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ เจสัน นิรันดร์ ไฮแอต/แจ็คสัน เดชา ไฮแอต 21-4 21-2

 

ชายคู่ U17 ธนาชัย ทองกวา/พชรพล บรรหารนุกูลกิจ ชนะ เพชรช่วง ฟูปินวงศ์/ณธรรศธรรม ไวยอริยโพชฌงค์ คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ  21-17 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที , ปิติกมล พานแก้ว/ภูริณัฐ สายคำมา ชนะ ชนวีร์ พิศาลวารี/พาณภพ วิบูลย์ประภัสร์ 21-17 21-7 , ธนนท์ ธนิยผล/กรณ์ดนัย อินทยนต์ ชนะ อภิวิชญ์ ปินตาแสน/นพเก้า พรายวัน 24-22 21-12 , จักรภัทร กุลศรีชัย/ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ ภูรินทร์ หงษ์โสดา/ธนัชกิต เครือเงิน 19-21 21-16 21-12