อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 39 (27 ก.ย. 61)

อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 39 (27 ก.ย. 61)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 39) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 16 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 17 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 3 อันดับ)

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 21 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 46 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

"โอ๊ต" สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 49 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 68 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 108 ของโลก (อันดับขยับลง 8 อันดับ)

"ซาบ" กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร มืออันดับ 161 (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ  6 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 11 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 19 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 23 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 79 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

"จิว" พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 81 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 88 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 101 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 122 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 16 อันดับ)

"ป่าน" มัทนา เหมรัชตานันต์ มืออันดับ 128 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"นั่ง" ชาสินี โกรีภาพ มืออันดับ 165 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด มืออันดับ 167 ของโลก (อันดับขยับลง 11 อันดับ)

"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด มืออันดับ 174 ของโลก (อันดับขยับลง 16 อันดับ)

มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ มืออันดับ 198 ของโลก (อันดับขยับลง 10 อันดับ)

 

ประเภทชายคู่

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 21 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 41 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข/"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 43 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 59 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 66 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

''มาร์ค'' ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เปรม" ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดัน 70 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 73 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 11 อันดับ)

"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 93 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์ คู่มืออันดับ 142 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 8 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 20 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 40 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 51 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 68 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์/"พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 69 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด/"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 84 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เจน" ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 178 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 3 อันดับ)

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 180 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 4 อันดับ)

 

ประเภทคู่ผสม

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 12 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 50 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 54 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 18 อันดับ)

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 57 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 61 ของโลก (อันดับขยับลง 13 อันดับ)

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 91 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 98 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 4 อันดับ)

ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 165 ของโลก (อันดับขยับลง 5 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 192 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)