อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 44 (1 พ.ย. 61)

อันดับโลกแบดมินตัน สัปดาห์ที่ 44 (1 พ.ย. 61)

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 44) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

 

ประเภทชายเดี่ยว

"เพชร" โฆษิต เพชรประดับ มืออันดับ 15 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"กันต์" กันตภณ หวังเจริญ มืออันดับ 17 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 4 อันดับ)

"ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 21 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"โอ๊ต" สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 54 ของโลก (อันดับขยับลง 5 อันดับ)

"สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข มืออันดับ 55 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"ตะวัน" ปัณณวิชญ์ ทองน่วม มืออันดับ 76 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

"ภูมิ" อดุลรัชต์ นามกูล มืออันดับ 144 ของโลก (อันดับขยับลง 24 อันดับ)

"ซาบ" กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร มืออันดับ 163 (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

"เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 8 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"แน๊ต" ณิชชาอร จินดาพล มืออันดับ 13 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 22 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มืออันดับ 26 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"พีซ" พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 72 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"จิว" พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 78 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"แนน" ชนัญชิดา จูเจริญ มืออันดับ 81 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 3 อันดับ)

"พลอย" ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ มืออันดับ 113 ของโลก (อันดับขยับลง 11 อันดับ)

"เมย์" ศุภนิดา เกตุทอง มืออันดับ 121 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"ป่าน" มัทนา เหมรัชตานันต์ มืออันดับ 132 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด มืออันดับ 163 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"นั่ง" ชาสินี โกรีภาพ มืออันดับ 174 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด มืออันดับ 175 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ มืออันดับ 189 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

 

ประเภทชายคู่

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช คู่มืออันดับ 25 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร คู่มืออันดับ 34 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 6 อันดับ)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 41 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข/"มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร คู่มืออันดับ 46 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร คู่มืออันดับ 61 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

''มาร์ค'' ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เปรม" ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี คู่มืออันดัน 69 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 72 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"เอ" มณีพงศ์ จงจิตร/"เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 98 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์ คู่มืออันดับ 149 ของโลก (อันดับขยับลง 4 อันดับ)

 

ประเภทหญิงคู่

"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 7 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ คู่มืออันดับ 22 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 40 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 48 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน/ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 62 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 3 อันดับ)

"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์/"พลอย" ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 72 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด/"แอนนา" นันทกานต์ เอี่ยมสอาด คู่มืออันดับ 88 ของโลก (อันดับขยับลง 2 อันดับ)

"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน/"เจน" ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ คู่มืออันดับ 189 ของโลก (อันดับไม่เปลี่ยนแปลง)

"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 192 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

 

ประเภทคู่ผสม

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 8 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 56 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 1 อันดับ)

"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มืออันดับ 57 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 61 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"มาร์ค" ภาคิน คุณาอนุวิทย์/"เฟรม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 91 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 4 อันดับ)

"ต้น" ปริญญวัฒน์ ทองน่วม/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ คู่มืออันดับ 94 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 4 อันดับ)

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"เอิร์ธ" พุธิตา สุภจิรกุล คู่มืออันดับ 108 ของโลก (อันดับขยับลง 35 อันดับ)

"เอ็ม" สุภัค จอมเกาะ/"เอิร์ท" พุธิตา สุภจิรกุ คู่มืออันดับ 158 ของโลก (อันดับขยับลง 1 อันดับ)

ณัฐชนน ตุลาโมกข์/ณัชชา แสงโชติ คู่มืออันดับ 163 ของโลก (อันดับขยับลง 3 อันดับ)

"อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่มืออันดับ 190 ของโลก (อันดับขยับขึ้น 2 อันดับ)