-

 SCG Thailand Open Badminton Championships 2013

-

ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ถึง 9 มิถุนายน 2556

 
  ณ ยิมเนเซียม 1 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
  วันที่จัดทำสายการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขัน 14 พฤษภาคม 2556 (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาจากข่าวประชาสัมพันธ์)
  กรรมการผู้ชี้ขาด Mr. Carsten Koch (จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้ชี้ขาด

Mr. Philip Lee  (จากประเทศสิงคโปร์) 
Technical Director        นางณหทัย  ศรประชุม
 Tournament Director    นายสุรศักดิ์  ส่งวรกุลพันธุ์
 Hall Manager                นางรุ่งนภา  พินธุวัฒน์
 Equipment Manager     นางรุ่งนภา  พินธุวัฒน์
 Contact in the Tournament  นายอธิพงษ์  ศักดิ์ศรี
 Match Control               นายสโรช   รัตนะ
 Shuttle Control              ทีมงานบริษัทโยเน็กซ์
 Result Control               นายณัฐพงศ์   แก้วมูล
 Umpires Co-ordinator    นายสมมาตร  นวลขาว
 Linejudges co-ordinator นายออม  เทียมเดช
 Announcer (s)                Mr. Eung  Chokedee Pusit  (English)
                                        นางสาวรินดา  ซอเสียงดี        (ไทย)
 Team Liaison                  ทีมงานนางสาวธันยภัค  มิ่งเมือง
 Medical doctor(s) attendance   นายแพทย์ปัญญา    เจียรวุฒิสาร
 Runner for results           นายพงศกร  ระวิเพียรทรัพย์
 Information desk area     นางสาววันพญา  อาสิงสมานันท์
 Media co-ordinator          ทีมงานประชาสัมพันธ์   SCG
 Umpires                           นางสาวจิติรัตน์   ฐานุอัครพัฒน์
                                          นายไกรสิงห์   ทองทับ
                                          นายพงศธร   ทิพยานนท์
                                          นายบวรยศ   เดชโชคชัยเจริญ
                                          นายชัยพร   ทีฆะตระกูล
                                          นายนพดล   เอกผาชัยสวัสดิ์
                                          นายนรานนท์   นรเดชานนท์
                                          นายมานิต   ชาวเมืองโขง
                                          นางสาวรมิดา   สันติมิตร
                                          นายรวี    แซ่ตั้ง
                                          และกรรมการผู้ตัดสินจากต่างประเทศตามโครงการ umpire exchange                  
                                          program
 ฝ่ายสถานที่                        นายปิยะพงศ์   ชูจันอัด
                                          นายชาญ      งามสิริพร
                                          นายรัฐพล     มากพูน
                                          นายวัชรพรรณ   เขียวรอดไพร
                                          นายปรินซ์     มัทธุรศ
                                          นายปรเมษฐ์   ตึกดี
                                          นายนิวัฒน์   วักแน่ง
ฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม            นายสุเทพ   แก้วกลิ่น
                                           นายธีรพงศ์   จารุมณี
                                           นายพัฒนิน   พัฒนางกูร
                                           นายเจษฏา    บุญพันธุ์
ฝ่ายการเงินและจำหน่ายบัตร  นางบุญเรือน   อุตมัง
                                           นางสาวนรินทร   ประทาศรี
ฝ่ายธุรการ                            นายปธาน   บุญพรหม
                                           นางสาวเครือวัลย์  ศรีพิทักษ์
กรรมการกำกับเส้น                นางสาวดรุณี      มาสมพงศ์
                                           นางสาวกษนพรรณ   บุญวัน
                                           นางสาวอรพรรณ   วิรัติพันธุ์
                                           นายจามินทร์    อภิรันตอุดม
                                           นายวันฉัตร    ศรีสังวาล
                                           นายยุทธการ   คงอยู่
                                           นายสุกัลย์   บริรักษ์ฉัตรชัย
                                           นายอัจสดมภ์   เย็นมี
                                           นายป้องคุณ  ชัยรัตน์
                                           นายทวิช   พรหมพิทักษ์ศิริ
                                           นายวัชราช   ศรไชย
                                           นายอริญชย์   นิลสกุล
                                           นายปรเมษฐ์   สิงห์สง่า
                                           นางสาวสรัญญา  สิโรรส
                                           นายณัฐกิตต์   ปิ่นเพชร
                                           นายณัฐพล   ลิ้มกุล
                                           นางสาวนิตยา  ภาวะกา
                                           นายอธิพงษ์   โตทอง
                                           นางสาวสุดาพัทธ์  เลิศพรกุลรัตน์
                                           นางสาวจิตต์สุดา   ร่มใหญ่
                                           นางสาวสิริภา    พุืทธชู
                                           นางสาวญานัทชา   จิตอารี
                                           นางสาวอาทิตยา  เพชรเพ็ง
                                           นางสาวจุฑารัตน์   แก้วพริ้ง
                                           นายคุณนิธิ    มีคุณ
                                           นายภัสกร   วิภาคาร
                                           นางสาวประภาพันธ์  ศรีจันทร์โพธิคุณ
                                           นายภาณุพงศ์    อิทธะรงค์
                                           นายชนะศักดิ์   ทาประจิต
                                           นายวิทยา  ยอยรู้รอบ
                                           นายชวลิต    อันชัยศรี
                                           นางสาวปรียา   บุญเขียน