-

 กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556

-

ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2556 ถึง 13 มีนาคม 2556

 
  ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
  วันที่จัดทำสายการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขัน 15 กุมภาพันธ์ 2556 (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาจากข่าวประชาสัมพันธ์)
  กรรมการผู้ชี้ขาด มรกต ตระกูลเดิม
  ผู้ช่วยกรรมการผู้ชี้ขาด

พนา   เตียเจริญ

  รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน

กรรมการผู้ตัดสิน


นายอัจสดมภ์  เย็นมี
นายวัชรพรรณ   เขียวรอดไพร
นายปรินซ์    มัทธุรศ
นางสาวกมลชนก   พิบูลย์
นายสุภชัย   สมฤทธิ์ 
นายณรงค์   นุภาพ
นางสาวสุดาพัทธ์  เลิศพรกุลรัตน์
นางสาวกรรณพรรณ  วรรณเลิศ