-

 GRANULAR-X TRM CHIANGMAI-BANGKOK OPEN 2013

-

ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ถึง 20 ตุลาคม 2556

  ประเภทการแข่งขัน Master Series 3
  ณ ณ อาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่
  วันที่จัดทำสายการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขัน 23 กันยายน 2556 (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาจากข่าวประชาสัมพันธ์)
  กรรมการผู้ชี้ขาด นายอธิพงษ์ ศักดิ์ศรี
  ผู้ช่วยกรรมการผู้ชี้ขาด
 1.  ร.อ. ศรีวรรณ  แสดพรม
 2. นางสาวไพลิน  ชูกลิ่น

กรรมการดำเนินการแข่งขัน

 1. นางสาววาริชาต มูลปัญญา
 2. นางสาวณวธิดา  เดชชะ

คอมพิวเตอร์

 1. นายสุภกิจ  วิริยะกิจ

 

  รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน
 1.  
 2. นางสาววันพญา อาสิงสมานันท์
 3. นางสาวกษณพรรณ  บุญวัน
 4. นายวัชรพรรณ  เขียวรอดไพร
 5. นายณรงค์  สุภาพ
 6. นายฐิติวัชร์  อัครบริรักษ์
 7. นางสาวณัฐสุดา  ทรัพย์ปั้น
 8. นางสาวกมลชนก  พิบูลย์
 9. นายนพฤทธิ์  ธิวรรณ์
 10. นายพชร  เจริญนุกูล
 11. นายชัยณรงค์  ปาริชาติบริรักษ์
 12. นายชนะกฤษฎ์ สุกใส
 13. นายธีระยุทธ  ลมทวีวงศ์
 14. นายชัยรวี  พัวพัน
 15. นายชัยภัทร์ เพชรมณี
 16. นายนิวัฒน์  วักแน่ง
 17. นายวัชราช   ศรไชย
 18. นายยุทธการ  คงอยู่
 19. นายยุทธการ  วงศ์ทองบาง
 20. นายเกษมสันต์  เที่ยงผดุง
 21. นางสาวสุดาพัทร์  เลิศพรกุลรัตน์
 22. นายธนพล  อนุสันติ
 23. นางสาวดรุณี  มาสมพงษ์
 24. นางสาวรินดา  ซอเสียงดี
 25. นายพิพัฒน์  ตันวิบูลย์วงศ์

ขอให้ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ คุณอธิพงษ์  ศักดิ์ศรี  หมายเลข 08-1951-9925  หรือ email : pokipong@hotmail.com   ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2556

 

  download file สายการแข่งขัน
  download file ผลการแข่งขัน