-

 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกภาค 5 จังหวัดตาก

-

ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึง 30 ตุลาคม 2556

 
  ณ ตาก
  วันที่จัดทำสายการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขัน 30 กันยายน 2556 (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาจากข่าวประชาสัมพันธ์)
  กรรมการผู้ชี้ขาด นายอธิพงษ์ ศักดิ์ศรี
  ผู้ช่วยกรรมการผู้ชี้ขาด

นายสุวิทย์  กลีบยี่สุ่น

  รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน

กรรมการผู้ตัดสินส่วนกลาง

  1. นายศรีวรรณ  แสดพรม
  2. นางสาวไพลิน  ชูกลิ่น
  3. นางสาววันพญา  อาสิงสมานันท์

กรรมการผู้ตัดสินส่วนภูมิภาค

  1. นางสาวกษณพรรณ  บุญวัน
  2. นายวัชรพรรณ  เขียวรอดไพร
  3. นางสาวกรรณพรรณ  วรรณเลิศ
  4. นางสาวญาณัทชา  จิตอารี
  5. นางสาวณวธิดา  เดชชะ