-

 โยเน็กซ์ บ้านทองหยอดโอเพ่น 2014

-

ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2557 ถึง 12 เมษายน 2557

  ประเภทการแข่งขัน Master Series 3
  ณ สนามแบดมินตันบ้านทองหยอด พุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพมหานคร
  วันที่จัดทำสายการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขัน 18 มีนาคม 2557 (กรุณาตรวจสอบวันและเวลาจากข่าวประชาสัมพันธ์)
  กรรมการผู้ชี้ขาด สุคี ศิริวงศ์พากร
  ผู้ช่วยกรรมการผู้ชี้ขาด

จรินทร์  มณีแดง
สราวุฒิ  ลิ้มติ้ว
มรกต   ตระกูลเดิม

 

 

 

กรรมการดำเนินการแข่งขัน

 

พงศกร  ระวิเพียรทรัพย์     อรพรรณ  วิรัติพันธุ์      รินดา   ซอเสียงดี

  รายชื่อกรรมการผู้ตัดสิน

รวี  แซ่ตั้ง
มานิต   ชาวเมืองโขง
อริญชย์   นิลสกุล
นรานนท์  นรเดชานนท์
พ.อ.อ. จิรพัฒน์  เวชสุวรรณ์
วันพญา   อาสิงสมานันท์
พรเพ็ญ   ลาโพธิ์
นิวัฒน์    วักแน่ง
สมภพ    ห่วงศักดิ์ศรี
ดรุณี    มาสมพงศ์
กษนพรรณ  บุญวัน
จามินทร์   อภิรันตอุดม
ปิยะพงศ์   ชูจันอัด
ณัฐกิตต์    ปิ่นเพชร
ณัฐพล    ลิ้มกุล
สุกัลย์    บริรักษ์ฉัตรชัย
ภัสกร   วิภาคาร
ภาณุพงศ์   อิทธะรงค์
นัยนา      ปางเภา
รัตนกร    โพธิ์ศรี
จริยา     สายจำเริญ
 นเรศ    เดชนุช
 นครินทร์   ศิริวระอังกูร
 อักษราวิทย์  อุ่นใจ
 จิรศักดิ์   แดนเอี่ยม
 ปิติ   ทิพย์สุวรรณ
 กนกชัย   มีชนะ
 ธีรพล   แสงทอง
 ธงบุญ   กฤษณะชาญดี