คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายกสมาคม

พลอากาศเอก ถาวรศิริสัมพันธ์
พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์
นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 3


นายพิสิฐปัญจคุณาภรณ์
นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์

เหรัญญิก

นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์
นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์

ปฏิคม

นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์
นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์

นายทะเบียน

ดร.วิชญะ เครืองาม
ดร.วิชญะ เครืองาม

ประชาสัมพันธ์


พลอากาศโท รศ.นิกรชำนาญกุล
พลอากาศโท รศ.นิกร ชำนาญกุล

เลขาธิการ

นายธนัชอัศวนภากาศ
นายธนัช อัศวนภากาศ

รองเลขาธิการ

นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล
นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล

รองเลขาธิการ

นางณหทัย ศรประชุม
นางณหทัย ศรประชุม

กรรมการ


พลตรี ธรรมนูญ วิถี
พลตรี ธรรมนูญ วิถี

กรรมการ

นางสาวกมลา ทองกร
นางสาวกมลา ทองกร

กรรมการ

พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ
พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ

กรรมการ

นายอภิรัตน์ศิวพรพิทักษ์
นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์

กรรมการ


นายฐากูร จินตะนฤมิตร
นายฐากูร จินตะนฤมิตร

กรรมการ


วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29 Sep 2020