คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

นายกสมาคม

พลอากาศเอก มณฑลสัชฌุกร
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ
พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ

อุปนายกสมาคมคนที่ 3


พลอากาศเอก เสกสรรคันธา
พลอากาศเอก เสกสรร คันธา

อุปนายกสมาคม คนที่ 4

นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์
นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์

อุปนายกสมาคมคนที่ 5 /นายทะเบียน

นายพิสิฐปัญจคุณาภรณ์
นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์

เหรัญญิก

นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์
นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์

ปฏิคม


ดร.วิชญะ เครืองาม
ดร.วิชญะ เครืองาม

ประชาสัมพันธ์

นายอุดมศักดิ์ชื่นครุฑ
นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ

เลขาธิการ

นายธนัชอัศวนภากาศ
นายธนัช อัศวนภากาศ

กรรมการ /รองเลขาธิการ

นางสาวลดาวัลย์มูลศาสตร์สาทร
นางสาวลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร

กรรมการ /รองเลขาธิการ


นางสาวนิภาพรจวบสมัย
นางสาวนิภาพร จวบสมัย

กรรมการ /รองเลขาธิการ

พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ
พันเอก ชินกานต์ โฆวินทะ

กรรมการ

นายวิชัยกิจจานุถิตต์พงษ์
นายวิชัย กิจจานุถิตต์พงษ์

กรรมการ

นายอภิชัยธีระรัตน์สกุล
นายอภิชัย ธีระรัตน์สกุล

กรรมการ


เรือเอกบุญศักดิ์พลสนะ
เรือเอกบุญศักดิ์ พลสนะ

กรรมการ


วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 มิ.ย. 2024