พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอน A License

พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอน A License วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องนิลุบล โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนแบดมินตัน A License ประจำปีพุทธศักราช 2560 นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำหลักสูตรการอบรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นมาตรฐาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมโดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดขึ้นเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม และช่วงที่สองระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2560 ณ อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 27 คน เป็นชาย 24 คน และหญิง 3 คน

 

 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันได้มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ดีสามารถนำความรู้ ความเข้าใจประยุกต์ใช้งานได้ทั้งด้านกีฬาแบดมินตันและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาแบดมินตันให้สูงขึ้นต่อไป