สมาคมแบด ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

สมาคมแบด ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

       

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

กับมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

เพื่อการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก

 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างสมาคมฯ กับมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม

 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “สำหรับความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก มหาวิทยาลัยมหิดลจะกรุณาให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบ แก่สมาคมฯ ในหลายด้าน เช่น การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกด้านร่วมกับสมาคมฯ เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬา ทั้งด้านเทคนิค และทักษะฝีมือ ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้าน ความแข็งแรง ทนทาน ว่องไว ความพร้อมของร่างกาย สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ และ โภชนาการ ให้คำแนะนำด้านการฝึกซ้อม สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกัน จัดอบรมและประชุมสัมมนา พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ และด้านการศึกษาวิจัย ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความทันสมัย ตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา เพื่อเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงข้อบกพร่องของนักกีฬาแต่ละคน เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดสำหรับการแข่งขัน ติดตามผล ประเมินผล ร่วมกันอย่างเป็นระบบ จัดทำคู่มือในการพัฒนาและเตรียมความพร้อม มหาวิทยาลัยมหิดลนำข้อมูลที่บันทึกไว้ตลอดทางการทำงานร่วมกัน ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไปด้วย”

นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯในการพัฒนากีฬาแบดมินตันของชาติไปสู่ความเป็นเลิศ โดยการประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาด้วยศาสตร์ต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ โภชนาการ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา การฝึกซ้อม การป้องกันการบาดเจ็บและการฟื้นฟูร่างกาย ตลอดจนให้การสนับสนุนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสถานที่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาแบดมินตันของประเทศไทยร่วมกัน”

 “ภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นก้าวที่สำคัญในการก่อให้เกิดความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนให้ภารกิจและยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ บรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้าง World Champions, Olympic Champions ให้กับประเทศไทยและการเป็นองค์กรกีฬาต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”