พิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตัน เอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตัน เอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตัน เอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี ดร.ปาวาริศา สมาฤกษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยา คุณวิธาร ยิ่งสม ผู้ช่วยนายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียน และคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยา ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ สนามแบดมินตัน รัชวิภา

 โดยชมรม SRV TO BE NUMBER ONE ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอกขึ้น ภายใต้โครงการการแข่งขันแบดมินตัน เอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนและประชาชนที่จะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติ และเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ จนรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายที่สำคัญ และการออกกำลังกายเป็นกลวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ ทางชมรมจึงได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการออกกำลังกาย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและใจ เสริมสร้างสายใยรักในครอบครัว ให้เยาวชนและประชาชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด และยังเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และวัยรุ่นนอกสถานศึกษาให้รู้และเข้าใจโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับกรุงเทพมหานครอีกด้วย

       คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดการแข่งขันที่ตระหนักในความสำคัญและมุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง เป็นการสนองพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ สำหรับผู้ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน ย่อมเป็นสิริมงคล เป็นเกียรติและความภูมิใจแก่ตนเอง แก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล”
       “สำหรับกีฬาแบดมินตัน นอกจากเป็นการออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์วิธีหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหายาเสพติดแล้ว ยังสามารถพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ขอชื่นชมโครงการ TO BE NUMBER ONE “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” สำหรับการสร้างความตื่นตัวทางด้านกีฬาให้แก่สังคมไทย กีฬาสอนให้เรามีความอดทน มีเป้าหมาย และมุ่งมั่นทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ รวมถึงการทำงานเป็นทีม และการแข่งขันกับตัวเอง หากเยาวชนไทยมีคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว จะสามารถทำสิ่งดีงามต่างๆ ให้ลุล่วง และประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี”