ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 10 ก.พ. 63

ผลการแข่งขัน โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 10 ก.พ. 63

การแข่งขันแบดมินตันรายการ "โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 รอบภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)" ที่สนามพีรวัฒน์แบดมินตัน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 63

หญิงเดี่ยว U13 กานติ์ชนิต เจริญจวง มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ณัฏฐณิชา นานาวัน 21-6 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 19 นาที , นันท์นภัส ฮาดวิเศษ มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ขวัญข้าว สิงคิบุตร 21-9 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

ชายเดี่ยว U13 เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ธนาทิป เตโช 21-11 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 17 นาที , ณัฐวรรธน์ โชติกิตติพัทธ์ ชนะ ยศภัทร เหล่าเลิศวรกุล 21-5 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที 

หญิงเดี่ยว U15 อาบบุญ ทาสะโก มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ พีรญา เวชวงษ์ มืออันดับ 3 ของรายการ 21-16 24-22 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที , ลดาวัลย์ ศรีวิเศษ มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ธนันพัชญ์ ทิพย์วิภากุล มืออันดับ 4 ของรายการ 21-19 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

ชายเดี่ยว U15 ชยกร เวชวงษ์ มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ นรภัท ศรีนามล มืออันดับ 3 ของรายการ 21-12 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที , สุร กาญจนศิลป์ มืออันดับ 4 ของรายการ ชนะ กฤษฎิ์ ประภาศิริ มืออันดับ 2 ของรายการ 21-11 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงเดี่ยว U17 ณัฐมน สุขตัน มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ มณฑิตา กออิสรานุภาพ 21-17 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 32 นาที , จุฑามาศ อรจันทร์ มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ นันฐิญา ชาภักดี 21-9 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 21 นาที 

ชายเดี่ยว U17 นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล 21-17 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที , พรลภัส กั้นกางกูล มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ยศวัจน์ ลัคนาอนันท์ 21-13 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที

ชายคู่ U13 เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์/ณัฐวรรธน์ โชติกิตติพัทธ์ คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ รัชต์พิพัฒน์ ริ้วศรีกุล/ไอย์ณพงศ์ ริ้วศรีกุล คู่มืออันดับ 2 ของรายการ 21-10 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที 

หญิงคู่ U15 ธนันพัชญ์ ทิพย์วิภากุล/ลดาวัลย์ ศรีวิเศษ ชนะ กรองแก้ว สุริยบุตร/ไหมดาว แพงเจริญ 21-13 21-5 ใช้เวลาแข่งขัน 21 นาที , อาบบุญ ทาสะโก/พีรญา เวชวงษ์ มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ วินิธา ถวิลหวัง/ปภาวดี ผลทับทิม มืออันดับ 2 ของรายการ 21-19 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

ชายคู่ U15 นรภัท ศรีนามล/ชยกร เวชวงษ์ คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ สุร กาญจนศิลป์/ทัพไท เพ็ชราชัย คู่มืออันดับ 2 ของรายการ 21-11 25-23 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที , พศวัต บุนนท์/ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล ชนะ ชานุ ขอคตสำโรง/ธีรุตม์ สรรพศรี 12-21 21-16 22-20 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที

ชายคู่ U17 ยศวัจน์ ลัคนาอนันท์/ภูร์ เพียงพอ ชนะ ปัณฐวิชญ์ ทิพย์วิภากุล/ภูภัทร สุยะวารี 21-11 20-22 23-21 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที

หญิงคู่ U17 มณฑิตา กออิสรานุภาพ/ณัฐมน สุขตัม คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ มนัสนันท์ ปิติคำพร/เมธาวดี วงษ์ศรี 21-14 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที , กฤดากานต์ บุญหวัง/จุฑามาศ อรจันทร์ คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ นันฐิญา ชาภักดี/ณัฏฐภรณ์ บุตรโคตร 21-8 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 29 นาที

ชายคู่ U17 มณฑล ธนะรุ่งรักษ์/นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ พรลภัส กั้นกางกูล/ณพล หิมทอง คู่มืออันดับ 2 ของรายการ 14-21 21-17 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที