สัมมนาผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดประจำปี 2564 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

สัมมนาผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดประจำปี 2564 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาแบดมินตัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
จัดสัมมนาผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดประจำปี 2564 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
- เพื่อทบทวนความรู้และทำความเข้าใจในกติกาการแข่งขันที่มีการปรับปรุง
โดยฝ่ายพัฒนาบุคคลากรฯ ได้นำกติกา ข้อปฏิบัติ รวมถึงคำศัพท์ที่ใช้สำหรับการตัดสิน ที่สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) มีการอัพเดตข้อมูล มาอธิบายให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ รวมทั้งมีการใช้กรณีศึกษามาร่วมในการอธิบายด้วย


- เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความสามารถสูงขึ้น สามารถพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ
ฝ่ายพัฒนาบุคคลากรฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมกรรมการเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรไปพร้อมกัน

- เพื่อพัฒนาผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน ให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน
การสัมมนาครั้งนี้ ฝ่ายชี้แนะขั้นตอนการปฏิบัติของกรรมการเทคนิคในกรณีต่าง ๆ เพื่อทุกคนจะต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันในการตัดสิน รวมทั้งการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลก COVID-19


- แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเป็นกรรมการเทคนิค
การสัมมนาครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้กรรมการเทคนิคทุกท่าน อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกรรมการเทคนิคให้ดีขึ้น