การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ประจำปี 2565

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ประจำปี 2565

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ประจำปี 2565

โดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

รายละเอียด

1. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันให้กับสโมสร/ชมรม/สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/บริษัท และกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาในปัจจุบัน

2. เป็นผู้ที่มีทักษะ เทคนิคกีฬาแบดมินตันที่ดี หรือเคยเป็นนักกีฬา/เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันในระดับชมรม/สโมสร/จังหวัด/เขต/ภาค/ระดับชาติ/ตัวแทนทีมชาติ

3. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

4. ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และต้องสามารถเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติได้ตามที่หลักสูตรกำหนด

5. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครของผู้สมัครเข้ารับการอบรม จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม โดยถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สมัครได้ที่ :

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ประจำปี 2565 License C (sat.or.th)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ : 10 กรกฏาคม 2565
เข้าอบรมรับการอมรมวันที่ : 16 กรกฏาคม 2565 - 22 กรกฏาคม 2565
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 095-609-6900