การรับสมัครนักกีฬาแบดมินตันลงทะเบียนเรียน Online English Language Learning Programme - BWF

การรับสมัครนักกีฬาแบดมินตันลงทะเบียนเรียน Online English Language Learning Programme - BWF

สหพันธ์กีฬาแบดมินตันโลก (BWF) กำหนดจัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Online English Language Learning Programme) ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2562 โดย BWF จะคัดเลือกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก จำนวน 25 ท่าน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในต่างประเทศ

2. ต้องเข้าเรียนตามโครงการที่กำหนดตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2562

3. เป็นผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานหรือสูงกว่า

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่ Email: Jthakul@yahoo.com และสำเนาถึง CC: paisanr@gmail.com

ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : การคัดเลือกของคณะกรรมการ BWF ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร