ประกาศฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิคการแข่งขัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิคการแข่งขัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันในประเทศไทย เพื่อให้แพร่หลายตามยุทธศาสตร์ Build World Champions และ  Badminton for Everyone  โดยฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขัน ในทุกระดับ อย่างแพร่หลาย ทั่วประเทศ มาโดยตลอด
          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดการแข่งขัน ในปีปฏิทิน 2562 นี้ ใคร่ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะจัดการแข่งขันรายการเก็บคะแนนสะสมอันดับมือประเทศไทยของ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งใบคำขอจัดการแข่งขันพร้อมระเบียบการแข่งขัน ที่อีเมล์ btournament@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 
          ทั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะให้สิทธิ์กับผู้จัดที่ส่งเอกสารคำขอจัดการแข่งขันพร้อมระเบียบการแข่งขันครบถ้วนสมบูรณ์ มาตามลำดับก่อนหลังตามหลักฐานวันที่ส่งอีเมล์ และสนามแข่งขันผ่านเกณฑ์ตามมติของฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์         

          ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน  2561

ดาวโหลดไฟล์แนบ
ประกาศ ที่ 056/2561  << Click >>

ใบคำขอจัดการแข่งขัน  << Click >>

ตัวอย่างระเบียบการแข่งขัน << Click >>

ระเบียบ การอนุมัติการจัดการแข่งขันและรับรองผลการแข่งขันแบดมินตัน 2560  <<Click>>