โครงการ หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน A License ประจำปี 2560

โครงการ หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน A License ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมควรศึกษารายละเอียดของเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ชัดเจน และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ

2. ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกประการ

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขอหนังสือขอตัวเพื่อเข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่กำหนดได้ โดยประสานงานกับสมาคมฯ และให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการทำหนังสือขอตัว เช่น เรียนหัวหน้าหน่วยงาน วันเวลาในการอบรม สถานที่จัดส่ง และวิธีการส่งจดหมาย ฯลฯ

4. โครงการนี้รับสมัครไม่เกิน 30 คนเท่านั้น

5. คุณสมบัติผู้สมัครของผู้เข้ารับการอบรม

5.1 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน B License ที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง หรือ ผ่านหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นก้าวหน้า จัดขึ้นโดย ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน หรือ เป็นอดีตนักกีฬาแบดมินตัน    ทีมชาติไทย หรือเป็นผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สมาคมฯ

5.2 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร โดยมีเอกสารอนุญาตหรืออนุมัติให้เข้ารับการอบรม และจะต้องนำมาแสดงต่อสมาคมฯ

5.3 ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติได้ตามที่หลักสูตรกำหนด

5.4 คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม โดยถือเป็นที่สิ้นสุด

6. เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิในการเข้ารับการประเมินผล (การสอบ) หากในระหว่างการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมคนใดมีเวลาเข้าเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผล (การสอบ) และสมาคมฯ จะพิจารณาให้ผู้เข้ารับการอบรมท่านนั้นถูกระงับสิทธิที่จะการเข้ารับการอบรมในครั้งต่อไป

7. ในระหว่างการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมศึกษาดูงานทุครั้ง ตามวัน เวลา สถานที่ที่สมาคมฯ กำหนดไว้ รวมทั้งต้องทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานตามที่สมาคมฯ กำหนด

8. ต้องได้รับคะแนนจากการประเมินผล (การสอบ) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิจัดทำและสอบแผนการฝึกซ้อมและโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน

9. ให้ทำแผนการฝึกซ้อมและโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอต่อสมาคมฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ส่งเท่านั้น หากเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรนี้

10. ผู้ที่ส่งแผนการฝึกซ้อมและโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน ต้องมาทำการสอบภาคปฏิบัติในเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน ในช่วงวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านหลักสูตรนี้

11. ผู้ที่ส่งแผนการฝึกซ้อมและโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน และได้ทำการสอบภาคปฏิบัติเรื่องโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน และได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรนี้ และได้รับวุฒิบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน A license ซึ่งรับรองและออกโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการกีฬาแห่งประเทศไทย

12. วัน เวลา สถานที่ ในการอบรม

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 6 วัน

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จำนวน 9 วัน

สถานที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพใบสมัครนี้แล้วนำมาส่ง จะต้องส่งเป็นไฟล์ PDF หรือ Word เท่านั้น

14. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด จะทำการประกาศภายหลังการอบรมได้เสร็จสิ้นตามกระบวนการอย่างสมบูรณ์อย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งจะประกาศทาง website สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

15. สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ website ของสมาคมแบดมินตันฯ www.badmintonthai.or.th หรือประสานงานขอใบสมัครได้จากนายมาโนช บุตรเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 081-6279209         หรือติดต่อได้ที่ ID line: manoch.bu

16. สมัครได้ที่ e-mail: manoch2512@gmail.com 

17. ภายหลังที่ได้ส่งใบสมัครสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้ง นายมาโนช  บุตรเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 081-6279209 เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้ารับการอบรม รวมทั้งแจ้งความประสงค์ในการขอที่พักในระหว่างการอบรมด้วย

18. ให้นำส่งเฉพาะใบสมัครเท่านั้น ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ารับการอบรมให้ตัดออกไป

19. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 กรกฎาคม 2560โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ 
nsornprachum@gmail.com  คุณณหทัย ศรประชุม
manoch2512@gmail.com อาจารย์มาโนช บุตรเมือง

 

ดาวโหลดใบสมัคร

กำหนดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้อบรม